คำสั่ง


ที่ 376/2565 เรื่อง การโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล อ่าน : 3 30 ก.ย. 2022
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมกีฬา อ่าน : 32 07 มี.ค. 2022
เรื่องแต่งตั้้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม อ่าน : 53 01 มี.ค. 2023
คำสั้ง ที่ 57/2566 เรื่องแต่งตั้งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ รักษาราชการแทนและมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 58 01 มี.ค. 2023
คำสั่ง ที่ 58/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชกรแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 67 01 มี.ค. 2023
เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่าน : 57 16 ก.พ. 2023
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อ่าน : 53 03 ก.พ. 2023
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ พ.ศ.2564 อ่าน : 142 01 ต.ค. 2020
ที่ 07/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 136 04 ม.ค. 2021
ที่ 159/2565 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1 ) อ่าน : 122 10 พ.ค. 2022
ที่ 3/2565 เรื่อง ปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 147 04 ม.ค. 2022
ที่ 2/2565 เรื่องปรับปรุงการมอบหมายหน้าที่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ และพนังานจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ภายในส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่าน : 122 04 ม.ค. 2022
ที่ 141/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 134 05 ส.ค. 2021
ที่ 140/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 118 05 ส.ค. 2021
ที่ 139/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อ่าน : 138 05 ส.ค. 2021
ที่ 138/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง อ่าน : 125 05 ส.ค. 2021
ที่ 137/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง อ่าน : 140 05 ส.ค. 2021
ที่ 136/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 131 05 ส.ค. 2021
ที่ 135/2564 เรื่องปรับปรุงการมอบหมายหน้าที่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ภายในส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่าน : 121 05 ส.ค. 2021
ที่ 213/2560 เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติรราชการแทน อ่าน : 113 18 ธ.ค. 2017
ที่ 276/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อ่าน : 139 12 ต.ค. 2020
ที่ 275/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสการสังคม อ่าน : 128 12 ต.ค. 2020
ที่ 274/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อ่าน : 124 12 ต.ค. 2020
ที่ 273/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง อ่าน : 115 12 ต.ค. 2020
ที่ 272/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง อ่าน : 130 12 ต.ค. 2020
ที่ 228/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อ่าน : 120 09 ต.ค. 2018
ที่ 271/2563 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน อ่าน : 145 12 ต.ค. 2020
ที่ 270/2563 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน อ่าน : 143 12 ต.ค. 2020
ที่ 269/2563 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน อ่าน : 145 12 ต.ค. 2020
ที่ 268/2563 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน อ่าน : 130 12 ต.ค. 2020
ที่ 267/2563 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน อ่าน : 130 12 ต.ค. 2020
เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 174 04 ก.พ. 2022
เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 174 02 ก.พ. 2022
ที่ 44/2565 เรื่องแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 172 07 ก.พ. 2022
ที่ 47/2565 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 184 07 ก.พ. 2022
ที่ 31/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อ่าน : 202 00 0000
ที่ 314/2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง อ่าน : 201 00 0000
ที่ 16/2561 เรื่องแต่งตั้งราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม อ่าน : 212 00 0000
ที่ 447/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง อ่าน : 208 00 0000
ที่ 5/2560 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อ่าน : 184 00 0000
ที่ 15/2561 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน อ่าน : 160 00 0000
ที่ 313/2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง อ่าน : 172 00 0000
ที่ 228/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อ่าน : 168 00 0000
คำสั่ง ที่ 210/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีหลัง (ครั้งที่ 2) อ่าน : 311 00 0000
คำสั่งที่ 244/2562ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 อ่าน : 181 00 0000
คำสั่งเลขที่ 243/2562 เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาหภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 อ่าน : 202 00 0000
คำสั่งที่ 57/2562 เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านโป่งเกต - ป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 206 00 0000
คำสั่งที่ 67/2562 เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลาดุก บ้านวังอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 185 00 0000
คำสั่งที่ 66/2562 เรื่องผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางรำไพ-บ้านนายชาตรี บ้านซับน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 185 00 0000
คำสั่งที่ 65/2562 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2(ซอยตะเคียน)บ้านซับสมบูรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 259 00 0000
คำสั่งที่ 64/2562 เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุม สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทา ฤทธิ์จรูญ บ้านซับสายออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 176 20 มี.ค. 2019
คำสั่งที่ 63/2562เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านผู้ช่วยลำดวน - โรงสูบน้ำประปา บ้านโนนสมบูรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 190 00 0000
คำสั่งที่ 62/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ช่วยโจ้ บ้านท่าชวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 187 00 0000
คำสั่งที่ 61/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายติ๋มบ้านวังจอนสักโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 1599 00 0000
คำสั่งที่ 57/2562 เรื่องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านโป่งเกต - ป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 189 00 0000
คำสั่งที่ ที่ 56/2562 เรื่องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควยคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านตามาย-ไร่ยายตุ๋ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 195 00 0000
เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 169 00 0000
เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 155 00 0000
เรื่องแต่งแตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อเสาธงอลูมิเนียม โดยวีธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 155 00 0000
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 170 00 0000
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกลองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดิือนของพนักงานส่นตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครึ่งปีแรก (ครั้งที่๑) อ่าน : 221 00 0000
เรื่องคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 172 00 0000
เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านโป่งเกต - ป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 165 00 0000
เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาหภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 อ่าน : 160 00 0000
ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 อ่าน : 181 00 0000
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีหลัง (ครั้งที่ 2) อ่าน : 153 00 0000