แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
1283
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
...................................................................................................................................
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
...................................................................................................................................
แบบรายงานผลประเมินตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ