ประวัติความเป็นมา
2408
yesประวัติความเป็นมาyes
  เดิมท่ากูบ เป็นพื้นที่ป่าสงวน ของอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อปี พ.ศ. 2508 ได้ขอแยกตำบล จากการปกครองของตำบลหนองโดน มาเป็นตำบลท่ากูบ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
   
  ปี พ.ศ. 2541 ได้รับการจัดตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอซับใหญ่ ซึ่งแยกออกมาจาก อำเภอจัตุรัส ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลซับใหญ่ ตำบลท่ากูบ ตำบลตะโกทอง
   
  ปี พ.ศ. 2550 ได้ประกาศยกฐานะจากกิ่งอำเภอซับใหญ่ เป็นอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในปัจจุบัน
   
  โดยในส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลท่ากูบ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 113 ตอน 52 ง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2537
   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตั้งอยู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอซับใหญ่ประมาณ 12 กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ 55 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 95 ตารางกิโลเมตร หรือ 59,375 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ติดต่อตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดต่อตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ติดต่อตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
แผนที่ตำบลท่ากูบ
1.2 เนื้อที่
ตำบลท่ากูบมีเนื้อที่ประมาณ 95 ตารางกิโลเมตร หรือ 59,375 ไร่

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีสภาพเป็นเนินเล็กๆ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายสลับกับพื้นหิน ไม่สามารถเก็บน้ำได้

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นสภาพดินร่วนปนทรายสลับกับพื้นหิน ไม่สามารถเก็บน้ำได้

2.ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตำบลท่ากูบประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน
2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 12 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 12 หมู่บ้าน รวมเป็น 24 คน