กลับไปยังหน้าบอร์ด

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : ใช้เอกสารอะไรบ้างในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ตอบ : สำเนาบัตรประชาชน
ชื่อ : ... : 2020-06-10 10:59:37 , ip : 1.179.173.xxx ดู : 2607 ตอบกลับ : 2


ถาม : ต้องมีอายุเท่าไรถึงจะขึ้นทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุได้
ตอบ : 60 ปีบริบูรณ์

ถาม : สามารถติดต่อ อบต.ท่ากูบได้ทางไหนบ้าง
ตอบ : โทรศัพท์ 044056127

ถาม : อบต.ท่ากูบมี facebook หรือเปล่าค่ะ
ตอบ : มีค่ะ ชื่อ facebook อบต.ท่ากูบ

ถาม : มาจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
ตอบ : เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน ได้แก่
1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
4. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
- สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
- แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณ ใกล้เคียงโดยสังเขป
5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
6. สำเนาบัตรประจำตังของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
7. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทับ เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาตหรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
8. กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้
#1 ชื่อ : ... วันที่ตอบ : 2020-06-10 11:01:30
สุดยอดมากครับ
#2 ชื่อ : คนเฝ้า วันที่ตอบ : 2024-04-03 20:13:42
ตอบกลับกระทู้นี้
รายละเอียด
ชื่อ