การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหลวงพลเกมส์ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖


การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หลวงพลเกมส์" ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖
 ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖