ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ครั้งที่ 11/2565 ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ชั้น 1


 เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้ดำเนินการ ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนังานจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 43 คน โดยในการประชุมประจำเดือน นายสุพล เหล็กมา ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานโดยการส่งเสริมให้หน่วยงาน ได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของแนวทางการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำแนวทางการปฏิบัติงานตามมตรฐานจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบไปใช้ในการปฏิบัติตนรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม DOs & Don’ts ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ