ประชุมประจำเดือน มกราคม 2564


 วันที่ 7 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ มีการจัดประชุมประจำเดือนทุกเดือน โดยในการประชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้มีการประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในระเบียบวารที่ 3.2 การปฏิบัติงานในราชการ โดย ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้งค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ จึงประกาศให้ผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ จำนวน 30 คน