ประชาสัมพันธ์แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานตาม MOU ด้านการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาล สาธารณรัฐ เกาหลี ปี 2566
26 ก.ย. 2023
793