การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
22 มิ.ย. 2023
261
การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
สอบถามเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่ากูบ โทร. 044-056127